Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
-Општинско веће-
Број: I-06-25/22-2
Дана:28.07.2022.године
Н о в а Ц р њ а

О б а в е ш т е њ е
у вези продужења рока за пријаву на ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Нова Црња за 2022. годину

На основу Одлуке Општинског већа о продужењу рока за пријаву на Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Нова Црња за 2022. годину, продужава се рок за подношење пријава из тачке VII Јавног Конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Нова Црња за 2022. годину бр. I-06-22/22-2 од 06.07.2022. године, до 05.08.2022.године, до 14:00 часова у намери да се пружи могућност за учешће што већем броју грађана.

-Општинско веће Општине Нова Црња-

Линк конкурса