На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др закон,108/16,113/17,95/18 и 153/20), члана 58.став 1. тачка 10. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19), члана 52. и 53. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/2021) и Одлуке о покретању поступка продаје расходованих возила из јавне својине Општине Нова Црња број: I-400-8/23 од 04.04.2023.године, Комисија за спровођење поступка прикупљања писаних понуда за продају расходованих моторних возила из јавне својине Општине Нова Црња, објављује

Ј А В Н И О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА– РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА

Комплетан текст Јавног огласа
Пријавни образац

Прилози