Јавна набавка број RHP-W4-IV-404-33/22-1

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства 

Наруџбеница
Анекс 1- техничко захтеви и стандарди

Анекс 2 - структура количина за материјал
Записник о отваранју понуда
Одлука о додели уговора