Javna nabavka broj RHP-W4-IV-404-33/22-1

Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva 

Narudžbenica
Aneks 1- tehničko zahtevi i standardi
Aneks 2 - struktura količina za materijal
Zapisnik o otvaranju ponuda
Odluka o dodeli ugovora