JN 09/2022 Социјална заштита социјално угроженог становништва - отворен поступак

Позив за достављање понуде
Изјава Понуђача о довољном техничком капацитету

Образац трошкова припреме понуде
Модел уговора
Образац структуре сене са упутством како да се попуни
Техничке карактеристике
Општи подаци о јавној набавци 
Одлука о додели уговора