JN 09/2022 Socijalna zaštita socijalno ugroženog stanovništva - otvoren postupak

Poziv za dostavljanje ponude
Izjava Ponuđača o dovoljnom tehničkom kapacitetu
Obrazac troškova pripreme ponude
Model ugovora
Obrazac strukture sene sa uputstvom kako da se popuni
Tehničke karakteristike
Opšti podaci o javnoj nabavci 
Odluka o dodeli ugovora