Јавна набавка број 17/2023 - Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Техничке карактеристике
Образац структуре понуђене цене
Модел уговора
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Линк за набавку на порталу ЈН https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/169438