Јавна набавка број 11/2023 Радови на рехабилитацији јавног пута Српска Црња - Радојево

Јавни позив
Техничке карактеристике
Образац структуре понуђене цене
Критеријум за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Линк за набавку на порталу ЈН https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/153391