На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 — др.закон и 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) Акционог плана за период од 2021. до 2023.године, за спорвођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026.године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21), Одлуке о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локланим планским документом у области запошљавања министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022.године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Нова Црња за период од 2021. до 2023.године и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022.годину број 0908-101-2/2022.

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ

 

Комплетан текст Јавног конкурса
Образац пријаве