Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 3 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 — dr.zakon i 113/17 i 49/21), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 30 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18) Akcionog plana za period od 2021. do 2023.godine, za sporvođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026.godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21), Odluke o učešću u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih loklanim planskim dokumentom u oblasti zapošljavanja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 401-00-00631/2022-24 od 30.03.2022.godine, a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Nova Crnja za period od 2021. do 2023.godine i potpisanog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2022.godinu broj 0908-101-2/2022.

OPŠTINA NOVA CRNjA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE
Raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2022. GODINI

Kompletan tekst Javnog konkursa
Obrazac prijave