13. седница Скупштине општине Нова Црња одржана је 05. октобра 2021. године. Дневни ред једногласно је усвојен и на овој седници донете су следеће одлуке:

1. Одлука о измени Одлуке о приступању изради плана развоја општине Нова Црња за период од 2021 - 2028.године.

2. Одлука о приступању поступка давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова Црња ради обављања пољопривредне - ратарске производње. 3. Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Нова Црња за 2021.годину

4. Одлука о утврђивању закупнине за коришћење стамбених зграда, станова ,пословних просторија, пословних објеката и гаража у јавној својини.

5. Одлука о изради измена и допуна плана генералне регулације насеља Српска Црња са Мишљењем Комисије за планове и Одлуком о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна плана генералне регулације насеља Српска Црња на животну средину.

6. Одлука о доношењу плана детаљне регулације коридора два једносистемска 110 kV далековода од ПРП ветропарка „Башаид“ до 110 kV далековода број 1143/2 ТС Нова Црња – ТС Кикинда 2

7. Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора средње школе „Ђура Јакшић“ Српска Црња.

8. Одлука о одузимању права коришћења Месне заједнице Српска Црња и установљавању права коришћења у корист Туристичке организације општине Нова Црња на објекту у јавној својини општине Нова Црња.