Уклањање објекта, односно његовог дела може се приступити само на основу дозволе о уклањању, осим у случају извршења инспекцијског решења.

Поступак се покреће на захтев заинтересованог лица, а ако се утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена стабилност објекта и да исти представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја и по службеној дужности.

Уз захтев се прилаже пројекат рушења са техничком контролом, доказ о својини на објекту и услови ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и сл.). 

Дозвола о уклањању објекта, односно његовог дела издаје се решењем у року од 8 дана од дана достављања уредне документације. 

На решење може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања решења. 

- Захтев за издавање дозволе за уклањање објекта