На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 -др.закон и 113/17 и 49/21), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) Акционог плана за период од 2021. до 2023.године, за спорвођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026.године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21), Одлуке о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локланим планским документом у области запошљавања министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022.године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Нова Црња за период од 2021. до 2023.године и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022.ГОДИНУ број 0908-101-2/2022.


ОПШТИНА НОВА ЦРЊА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују


ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

 

Комплетан текст Јавног позива
Захтев са бизнис планом за доделу субвенција
Табела са несубвенционисаним делатностима