У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Одељење за привреду и локално економски развој, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:
власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство), да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Нова Црња за 2023. годину, до дана 31. октобра 2022. године.

Текст јавног позива за доказивање права пречег закупа за 2023. годину 
Текст јавног позива за остваривање права коришћења без накнаде за 2023. годину 
Захтев ветеринарском инспектору за 2023. годину 
Захтев за бесплатно коришћење за 2023. годину 
Захтев за признавање пречег закупа - инфраструктура 2023. година 
Захтев за признавање пречег закупа - сточари 2023. година
Изјава