На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/21), чл. 19. и 20. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 6/2019), Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Нова Црња за 2022. годину Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр.5/22) и чл.5. Одлуке о приступању поступку отуђења непокретности из јавне својине Општине Нова Црња-катастарска парцела бр. 1684/11, к.о. Српска Црња („Сл. лист општине Нова Црња”, бр. 5/22), Председник општине дана 16.03.2022.године расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЋЕЊЕ (ПРОДАЈУ) НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА -КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР.1684/11 К.О. СРПСКА ЦРЊА-

Комплетан текст јавног огласа - преузми овде
Образац пријаве - преузми овде