На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), чл. 19. и 20. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 6/2019), Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Нова Црња за 2022. годину Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр.14/22) и чл. 7. Одлуке о приступању поступку отуђења непокретности из јавне својине општине Нова Црња-катастарске парцеле бр. 2906/2, 2906/4, 2906/10, 2906/12, 2906/14 и 2907/2 к.о.Нова Црња- („Сл. лист општине Нова Црња”, бр. 17/2022), Председник општине дана 01.11.2022.године расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 2906/2, 2906/4, 2906/10, 2906/12, 2906/14 И 2907/2 К.О. НОВА ЦРЊА-
 

Комплетан текст јавног огласа преузми овде
Пријавни образац преузми овде