На основу чланова 34. и 35. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чланова 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 58. став 1. тачка 10. Статута општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/2012, 16/2015 и 2/2019), чланова 21.-27. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Нова Црња („Сл. лист Општине Нова Црња“, бр. 9/21), Одлуке о утврђивању закупнине за коришћење стамбених зграда, станова, пословних просторија, пословних објеката и гаража у јавној својини („Сл. лист Општине Нова Црња“, бр. 28/21) и чл. 3. Одлуке о приступању поступку давања у закуп непокретности у јавној својини Општине Нова Црња-објекти пословних услуга- („Сл. лист Општине Нова Црња“ бр. 8/23), Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности, дана 28.04.2023.године објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
-Објекти пословних услуга-

Комплетан текст Јавног огласа
Образац понуде