РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинско веће-
Број: 1-06-10/22-1
Дана; 06.04.2022.године
НОВА ЦРЊА


На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00118/2022-01/15 од 22.03.2022.године, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 15. став 1. тачка 10. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/2019), Одлуке о расписивању Јавног позива за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја број: 1-06-5/22-1 од 09.02.2022.године и Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2022. годину („Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 39/2021), Општинско веће општине Нова Црња на седници одржаној дана 06.04.2022.године:

р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за суфинапсирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Нова Црња у 2022. години

 

текст конкурса
образац пријаве
образац буџета пројекта
изјава да се правно лице не налази у тешкоћама
изјава да се пројекат не може реализовати без доделе државне помоћи 
решење о образовању и именовању чланова стручне комисије 
решење о измени решења о образовању и именовању чланова стручне комисије 
решење о расподели средстава - поништено
решење о расподели средстава од 02.06.2022.