Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, односно на више катастарских парцела, на основу планског документа. 

Информација о локацији се издаје у року од 8 дана од дана подношења захтева, уз накнаду стварних трошкова издавање те информације. 

- захтев за издавање информације о локацији