U skladu sa Odlukom o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2022. godinu („Službeni list Opštine Nova Crnja” broj 13/2022), Predsednik Komisije, dana 06.07.2022.godine i Rešenjem o obrazovanju Komisije za ocenjivanje i odabir projekata podnetih na Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2022. godinu broj: 1-02-25/22 od 30.06.2022. godine, Predsednik opštine dana 06.07.2022.godine

raspisuje
JAVNI POZIV

za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2022. godinu

Kompletan tekst javnog konkursa
Prijavni formulrar 
Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava