OPŠTINA NOVA CRNJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA PRIVREDU I LOKALNO EKONOMSKI RAZVOJ

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21) i članovima 55-68, Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. Glasnik RS“ br. 32/2019), i zaključka Komisije za planove opštine Nova Crnja sa sednice održane dana 01.08.2022. godine, Odeljenje za privredu i lokalno ekonomski razvoj, Opštinske uprave Opštine Nova Crnja oglašava:

JAVNI UVID

U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE

NASELJA SRPSKA CRNJA

I. JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Srpska Crnja ( u daljem tekstu: Nacrt urbanističkog plana) održava se u trajanju od 15 DANA, u periodu od 15.08.2022.god. do 29.08.2022. god, u skladu sa članovima 55-63, Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. Glasnik RS“ br. 32/2019).

Nacrt urbanističkog plana će u periodu trajanja javnog uvida biti izložen u zgradi Opštinske uprave Opštine Nova Crnja, ul. JNA, br. 110, kanc. 3, svakog radnog dana od 8-13 časova.

Nacrt urbanističkog plana biće dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Opštine Nova Crnja www.novacrnja.rs

II. Zainteresovana fizička i pravna lica mogu podneti primedbe na izloženi Nacrt urbanističkog plana u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanoj formi Opštinskoj upravi Opštine Nova Crnja, Odeljenju za privredu i lokalno ekonomski razvoj, poštom i lično preko pisarnice, najkasnije do 29.08.2022. god. do 13 časova.

III. Javna prezentacija Nacrta urbanističkog Plana održaće se dana 19.08.2022. godine (petak) sa početkom u 12:00 časova u sali broj 16 u zgradi opštinske uprave u Novoj Crnji.

IV. JAVNA SEDNICA Komisije za planove, na kojoj će biti razmatrane dostavljene primedbe tokom javnog uvida, biće održana 05.09.2022. god., sa početkom u 12:00 časova u zgradi Opštinske uprave Nova Crnja, ul.JNA 110, sala 16.

Javnoj sednici će prisustvovati odgovorni urbanista, predstavnik obrađivača Nacrta urbanističkog plana, JP “Zavod za urbanizam Vojvodine”, Novi Sad, predstavnici Opštine Nova Crnja, a sednici mogu prisustvovati i sva fizička i pravna lica koja su, u pismenoj formi, dostavila primedbe u toku trajanja javnog uvida i da pred Komisijom usmeno obrazlože primedbe.

O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Rukovodilac Odeljenja za privredu

i lokalni ekonomski razvoj

Ružica Bogdanović Adamović

Postrojeća namena
Javno i ostalo
Planirana namena
Saobraćaj
Vodoprivreda
Elektroenergetika
Termoenergetika
Elektronska
Sprovođenje
IG PGR Srpska Crnja - Nacrt za JU