Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010- odluka US, 24/2011,121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon, 9/2020 i 52/21), čl. 19. i 20. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Nova Crnja („Službeni list opštine Nova Crnja“, br. 6/2019), Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Nova Crnja za 2022. godinu Crnja („Službeni list opštine Nova Crnja“, br.14/22 i 25/22) i čl.z. Odluke o pristupanju postupku otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Nova Crnja-katastarska parcela br.1217, k.o. Vojvoda Stepa („Sl. list opštine Nova Crnja“, br. 25/22), Predsednik opštine dana 30.12.2022. godine raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA JAVNO NADMETANjE ZA OTUĐENjE (PRODAJU) NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE NOVA CRNjA

Kompletan tekst Javnog oglasa
Obrazac prijave