Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA NOVA CRNjA
Predsednik opštine
Broj: 1-02-9/21-1
Dana: 16.03.2021.godine
NOVA CRNjA


Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010- odluka US, 24/2011,121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon i 9/2020), čl. 19. i 20. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskoripLjavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Nova Crnja („Službeni list opštine Nova Crnja“ br. 6/2019), Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Nova Crnja za 2021. godinu Crnja („Službeni list opštine Nova Crnja“ br.4/21) i čl.7. Odluke o pristupanju postupku otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Nova Crnja- katastarska parcela br.2906/9 k.o.Nova Crnja- (“Sl. list opštine Nova Crnja”, br. 4/2021), Predsednik opštine dana 16.03.2021.godine raspisuje:


JAVNI OGLAS ZA JAVNO NADMETANjE

ZA OTUĐENjE (PRODAJU) NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE NOVA CRNjA

-KATASTARSKA PARCELA BR.2906/9 K.O. NOVA CRNjA-

Kompletan tekst oglasa preuzmi ovde

Obrazac prijave preuzmi ovde