Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/2020) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine NOVA CRNjA» broj 20/20), Predsednik opštine NOVA CRNjA je doneo


ODLUKU

O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIPGBENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOLŠI U OPŠTINI NOVA CRNjA


i raspisuje


OGLAS
ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNO J SVOJINI U OPŠTINI NOVA CRNjA


Kompletan dokument preuzmi ovde