Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00092/2019-01/4 od 31.maja 2019.godine, članova 87.i 95.-97.Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17), člana 15. Statuta opštine Nova Crnja („Službeni list opštine Nova Crnja“, br. 9/08, 16/12, 16/15 i 2/2019), Odluke o budžetu opštine Nova Crnja za 2019. godinu („Sl. list opštine Nova Crnja“ br. 24/2018), Opštinsko veće opštine Nova Crnja na sednici održanoj dana  04.06.2019. godine:

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Nova Crnja u 2019. godini

tekst konkursa u pdf formatu preuzmite ovde

tekst konkursa u doc formatu preuzmite ovde

obrazac prijave preuzmite ovde

obrazac budžeta projekta preuzmite ovde

obrazac pravdanja sredstava nartivni deo preuzmite ovde

obrazac pravdanja sredstava finansijski deo preuzmite ovde

rešenje o obrazovanju i imenovanju članova stručne komisije preuzmite ovde

rešenje o raspodeli sredstava preuzmite ovde