Na osnovu Odluke Opštinskog veće opštine Nova Crnja o raspisivanju Javnog konkursa za učešće domaćinstava u sprovođenju mere energetske sanacije ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,  termostatskih  ventila i delitelja toplote broj I-06-5/23-1 od 25.01.2023. godine i Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termitehničkog sistema putem ugradnje kalirometara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22 („Službeni list Opštine Nova Crnja“, br. 10/22) (u daljem tekstu: Pravilnik), Opštinsko veće opštine Nova Crnja dana 25.01.2023.godine raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA SUFINANSIRANjE UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PORODIČNIM KUĆAMA I UNAPREĐENjE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNjE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH  VENTILA I DELITELjA TOPLOTE NA TERITORIJI OPŠTINA NOVA CRNjA ZA 2022. GODINU

Kompletan tekst Javnog konkursa
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5
Prilog 6
Prilog 7
Prilog 8
Prilog 9