REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA NOVA CRNjA
Opštinska uprava Nova Crnja
Broj:III-01-101-10/23
Dana: 27.01.2023. godine

Datum oglašavanja: 27.01.2023. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 13.02.2023. godine

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.21/2016, 113/2017 – dr.zakon, 95/2018 i 114/21),  člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama  i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“br. 95/16 i 12/22) i člana 15. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi opštine Nova Crnja („Službeni list opštine Nova Crnja“ br.23/22,),  Opštinska uprava opštine Nova Crnja oglašava:

JAVNI  KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA  I RADNOG MESTA NAMEŠTENIKA

I  Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Opštinska uprava opštine Nova Crnja, u Novoj Crnji, ul. JNA 110

II Radna mesta koje se popunjavaju:

1.Radno mesto pod rednim brojem  8. Poslovi javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva u okviru Odeljenja za finansije i budžet Opštinske uprave opštine Nova Crnja, sistematizovano Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine  Nova Crnja broj I-06-39/22-1 („Službeni list opštine Nova Crnja“ broj 23/22).

Zvanje: savetnik

Opis poslova i radnih zadataka: Koordinira sa ostalim službama u postupku planiranja javnih nabavki, priprema pisane odluke i rešenja za pokretanje postupka javne nabavke, priprema deo potrebne konkursne dokumentacije, preduzima sve radnje predviđene Zakonom o javnim nabavkama koje su predviđene za službenika javnih nabavki, obavlja poslove vezane za sve objave na portalu i javnim glasilima, sarađuje sa Upravom za javne nabavke, vodi i prati postupke prilikom ulaganja Zahteva za zaštitu prava ponuđača, sačinjava izveštaj i drugu potrebnu dokumentaciju za određenu javnu nabavku, vodi potrebnu evidenciju o svakoj izvršenoj javnoj nabavci, a sve u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima predviđenim za postupke javnih nabavki, pruža stručnu pomoć korisnicima budžeta u postupcima u kojima su oni naručioci, obavlja poslove u vezi sa primenom Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, kao i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane Načelnika opštinske uprave ili neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih nauka ili ekonomskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godina radnog iskustva u struci, licenca za javne nabavke, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet), kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje odredbi Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/19) Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS“ broj 88/11, 15/16 i 104/16) i Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16, 95/18 i 2/23), veština komunikacije-usmeno.

2.Radno mesto pod rednim brojem 10. Poslovi naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda u okviru Odeljenja za finansije i budžet Opštinske uprave opštine Nova Crnja, sistematizovano Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine  Nova Crnja broj I-06-39/22-1 („Službeni list opštine Nova Crnja“ broj 23/22)

Zvanje:savetnik

Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje planove redovne i prinudne naplate; učestvuje u pripremi metodološkog uputstva kojim se propisuju procedure naplate lokalnih javnih prihoda; priprema i šalje opomenu o vrsti i iznosu lokalnih javnih prihoda dospelih za naplatu; predlaže rukovodiocu odeljenja predmet prinudne naplate; donosi rešenje o prinudnoj naplati; u skladu sa zakonom i opštima aktima opštine vrši uvećanje poreskog duga na dan početka prinudne naplate; sprovodi prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda na novčanim sredstvima poreskog obveznika i zaradi, odnosno naknadi zarade, odnosno penziji; ustanovljava privremene mere obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati; priprema akata o prekidu i obustavi postupka prinudne naplate; vodi postupak po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga i zahtevima za otpis poreskog potraživanja po osnovu zastarelosti; prijavljuje potraživanja po osnovu javnih prihoda u postupku stečaja; daje obaveštenja i pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima; za svoj rad odgovara rukovodiocu odeljenja i načelniku Opštinske uprave, obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane Načelnika opštinske uprave ili neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama,

master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim

strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine

ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet), kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:  poznavanje odredbi Zakona o porezima na imovinu(„Službeni glasnik RS“ broj 26/01, „Sl. list SRJ“, br. 42/02-odluka SUS i „Sl. glasnik RS“ br. 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-odluka US, 47/13, 68/14-dr. zakon, 95/18, 99/18-odluk US, 86/19, 144/20 i 118/21), Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. galsnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autetntično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22),  Zakon o opšte upravnom postpku(„Službeni glasnik RS“ broj 18/16, 95/18 i 2/23), veština komunikacije-usmeno.

3.Radno  mesto pod rednim brojem 11. Poslovi vozača motornog vozila u okviru Odeljenja za opštu upravu zajedničke poslove i javne službe Opštinske uprave opštine Nova Crnja, sistematizovano Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine  Nova Crnja broj I-06-39/22-1 („Službeni list opštine Nova Crnja“ broj 23/22)

Zvanje: nameštenik IV vrsta radnih mesta

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja prevoz motornim vozilom po izdatom nalogu

Predsednika opštine, Zamenika predsednika opštine, Predsednika skupštine opštine, Načelnika opštinske uprave, kao i službenika i nameštenika Opštinske uprave, a po potrebi i svih drugih lica; ispisuje putne naloge, vodi evidenciju o pređenoj kilometraži kao i evidenciju o ukupnom utrošku goriva za svaki automobil pojedinačno na mesečnom nivou, odgovoran je za vršenje tehničkog pregleda vozila u propisanom roku, stara se o urednom održavanju i ispravnosti motornih vozila i u vezi sa tim predlaže i preduzima određene mere,obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane Načelnika opštinske uprave ili neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno IV stepen stručne spreme ili stečeno specijalističko obrazovanje, vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije i najmanje 3 godine radnog iskustva na istim poslovima.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:  veština komunikacije-usmeno.

III  Mesto rada:

Nova Crnja, ul. JNA 110.

IV Uslovi za zaposlenje

Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinicama lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

V  Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Dnevnik“ i u novinama „Magyarszo“. Rok počinje da teče od 27.01.2023. godine i ističe 13.02.2023. godine.

VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs

Biografija kandidata sa podacima o kontaktu
Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci)
Overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
Original ili overena fotokopija dokaza o stečenom obrazovanju u skladu sa uslovima radnog mesta za koje se podnosi prijava (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
Original ili overena fotokopija uverenje o položenom državnom stručnom ispitu
Original ili overena fotokopija uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa)
Izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa
VII  Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku

Sa kandidatom čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, naznačene veštine i znanja biće proverene u prostorijama Opštinske uprave opštine Nova Crnja, JNA 110. O datumu sprovođenja izbornog postupka kandidati će biti obavešteni telefonskim putem, putem elektronske pošte ili pošte, na brojeve i adrese koje su naveli u prijavi.

VIII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

 Klara Salma rukovodilac odenjenja za finansije i budžet, kontakt telefon: 023/815-030

IX Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Opštinska uprava opštine Nova Crnja, 23218 Nova Crnja, ul. JNA 110, sa naznakom: „za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta i radnog mesta nameštenika“ u Opštinskoj upravi opštine Nova Crnja“.

X Javni konkurs će biti objavljen na web stranici Opštine Nova Crnja:

www. novacrnja. rs

XI Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave Nova Crnja.

Napomene:

Shodno čl. 72. i 73. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnovala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili državnom organu u trajanju od šest meseci. Službeniku koji ne zadovolji na probnom radu prestaje radni odnos.

Shodno čl. 47. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u radni odnos na neodređeno vreme može da se primi lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa, saglasno čl. 131. istog zakona.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje zaključkom.

                                                          OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE NOVA CRNjA