Informacija o lokaciji sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli, odnosno na više katastarskih parcela, na osnovu planskog dokumenta. 

Informacija o lokaciji se izdaje u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva, uz naknadu stvarnih troškova izdavanje te informacije. 

- zahtev za izdavanje informacije o lokaciji